Szkolenie internetowe

Szkolenie internetowe (inaczej szkolenie e-learning) to proces dydaktyczny prowadzony w środowisku internetu. W szkoleniu internetowym wyróżnia się następujących aktorów i składowe:

  • uczących się (studenci / uczniowie / kursanci)
  • nauczycieli (trenerów / tutorów)
  • materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej (kursy e-learning, niepowiązane pliki w postaci elektronicznej)
  • narzędzia komunikacji asynchronicznej (forum, wiki, blog) i synchronicznej (czat, wideokonferencje, telekonferencje)

Prowadzenie szkoleń w internecie może przybierać różną postać wymagającą odwołania się do różnych rozwiązań metodycznych oraz technicznych. W większości rozważaniach o typach szkoleń internetowych (np. W. Horton) wyróżnia się podział ze względu na rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym oraz sposoby komunikacji pomiędzy uczącymi się.

Stosując podział ze względu na rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym wyróżnia się następujące typy szkoleń:

  • samokształcenie (ang. self-directed web-based training) - proces dydaktyczny bez nauczyciela w oparciu o materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej,
  • szkolenie wspierane przez nauczyciela (ang. facilitated web-based training)- nauczyciel kontroluje i wspiera uczącego się, źródłem wiedzy są materiały w postaci elektronicznej,
  • szkolenie prowadzone przez nauczyciela (ang. instructor-led e-learning) - nauczyciel kontroluje i wspiera uczącego się, jednocześnie jest źródłem wiedzy,
  • szkolenie mieszane (ang. blended learning) - część szkolenia prowadzona jest w internecie, część w tradycyjnej klasie.

Ze względu na sposoby komunikacji wyróżnia się:

  • szkolenia synchroniczne - aktywności dydaktyczne są realizowane zdalnie w tym samym czasie (on-line),
  • szkolenia asynchroniczne - nauka jest prowadzone bez konieczności spotykania się on-line w oparciu o materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej.

W praktyce dydaktycznej przyjmuje się, że powyższe modele stanowią jedynie punkt odniesienia do doboru najbardziej odpowiednich metod i technik kształcenia. Z powyższych modeli dobiera się rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla rozpatrywanego kontekstu dydaktycznego oraz uwarunkowań organizacyjnych i finansowych.