Kurs e-learning

Kurs e-learning (inaczej multimedialny i interaktywny kurs e-learning, "elektroniczna książka", "content") to materiał dydaktyczny w postaci elektronicznej zorganizowany w sposób pozwalający na wykorzystanie w procesie kształcenia przez internet. Kurs e-learning można scharakteryzowac w następujący sposób:

  • Treść merytoryczna rozdzielona jest pomiędzy tzw. jednostki uczące (ang. learning objects), czyli spójne partie wiedzy przekazywanej przy pomocy mediów różnego rodzaju (tekst, multimedia, wideo) i udostępnianej uczącemu się jako całość,
  • Posiada strukturę hierarchiczną organizującą jednostki uczące w sposób wynikający z charakteru materiału oraz postawionych przed kursem e-learning celów dydaktycznych,
  • Może posiadać wewnętrzną logikę słuzącą indywidualizacji kształcenia np. jednostki uczące będą dostarczane uczącemu się w miarę osiągania przez niego celów dydaktycznych,
  • Zawiera elementy multimedialne i interaktywne mające na celu uatrakcyjnienie przekazywanych treści oraz zwiększenie skuteczność kształcenia,
  • Przygotowany jest do publikowania w systemie do zdalnego kształcenia poprzez zapisanie go w standardzie reprezentacji zawartości dydaktycznej takim jak np. SCORM.

Podejście w którym w oparciu o posiadany materiał dydaktyczny budowany jest kurs e-learning znajduje się w opozycji do podejścia, w którym uczący się otrzymuje w trakcie procesu dydaktycznego materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej jako zestaw niepowiązanych (technicznie) plików. Podział treści dydaktycznej na jednostki uczące, zbudowanie z nich hierachicznej struktury wymaga uporządkowania przekazywanych treści, wprowadzenie elementów multimedialnych i interaktywnych zwiększających atrakcyjność tych treści oraz pozwalających na wizualizację dynamicznych procesów i zjawisk. W wyniku tych czynności osoba ucząca się otrzyma materiały dydaktyczne bardziej czytelne i uporządkowane, co istotnie przyczyni się do poprawienia skuteczności kształcenia.